Logo

Nemocniční informační systém IKIS zlepšuje zdravotnickou péči o pacienty ve skupině AGEL i mimo ni již od roku 2007

+420 702 284 080

IKIS®

Představení modulů IKIS

1. KLINIKA

Ambulance

Svou konfigurovatelností pokryje potřeby všech ambulancí specialistů i primární péče – a to jak pro práci sestry, tak lékaře. Dokáže optimalizovat pracovní procesy a komunikaci mezi pracovišti.

Nespornou výhodou je sdílená dokumentace s možnosti nastavení různé úrovně důvěrnosti. Strukturovaná dokumentace umožňuje rychlé a efektivní přenášení jednotlivých položek mezi dokumenty s podporou automatického předvyplnění, tzv. makra.

Součástí ambulance jsou mimo jiné nejčastěji používané statistiky, jako např.:  počtu pacientů, seznamy návštěv, vykázané výkony atd. Dále je možné sledovat registrace pacientů, kapitační platby a dispenzarizace. Pro přehlednost lze využívat elektronický diář s možnosti plánování a další užitečné funkce.

Hospitalizace

disponuje propracovanou integrací do celého systému (žádanky, klinické dokumenty, vykazování NZIS, doklady pojišťovny)  a ošetřuje typické procesy hospitalizovaného pacienta.

V průběhu hospitalizace jsou u pacienta mj. elektronicky sledována ošetřovatelská rizika s automatickým vyhodnocováním rizik nebo závislosti. Ze zadaných dat je možné tisknout protokoly událostí (pád, dekubit, …) nebo pomoci statistik sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů. U intenzivních oborů je dostupný škálovací aparát TISS bodů s přepočtem na nasmlouvaný TISS kód a přenosem do dokladu ZP. U standardních oborů je obdobná evidence kategorií.

Evidence diet pacienta a komunikace se stravovacím systémem je plně automatická. Správa diet disponuje nejrůznějšími tisky pro snadnou orientaci, kolik a jakých diet je objednáno a kterému pacientovi jaká dieta (i na kterém lůžku a pokoji) je přidělena.

Laboratorní výsledky, nejen na hospitalizacích, jsou shromažďovány v podobě samostatných dokumentů s možnosti zobrazení jako kumulativní nález. Ten lze - podle nastaveného stereotypu - zobrazovat, přenášet do dokumentace nebo tisknout.

Pomoci hospitalizačních statistik lze sledovat pohyby pacientů na stanici/oddělení (příjmy, překlady, propuštění, úmrtí, …). Statisticky jsou vyhodnocovány indikátory kvality ošetřovatelské péče a nozokomiální nákazy.

Hospitalizace jako celek je kontrolována na úplnost dokumentace a správnost výkazu.

Operativa 

realizuje se na různých typech pracovišť ZZ

 • Centrální operační sály
 • Případně lokální operační sály na odděleních podle odborností.
 • Menší chirurgické zákroky se provádějí na zákrokových sálech jednotlivých oddělení.

Péče o matku a dítě

Modul je tvořen třemi pracovišti. Prenatální poradna a porodnice-šestinedělí jsou součástí gynekologicko-porodnického oddělení a novorozenecké pracoviště přísluší dětskému oddělení. Virtuální svazek nazývaný Porodopis je tvořen samostatnými dokumenty, které vznikají průběžně na obou vzájemně propojených odděleních.  

Takto vedená dokumentace má řadu předností. Umožňuje současný záznam do porodopisu více uživatelům bez omezení. Strukturovanost dokumentace usnadňuje nastavení kontrol a předchází možné chybovosti vykazovaných dat do Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ).

2. KOMPLEMENT

Radiologie (RIS)

Řešení pro pracoviště radiodiagnostiky, které svou funkcionalitou podporuje specifické procesy těchto zdravotnických provozů. Optimálně ošetřuje zpracování žádanek jak „papírových“, tak elektronických – a to i od externích žadatelů. Celý proces realizace vyšetření obsahuje rozsáhlou podporu z připravených číselníků. Barevně odlišuje jednotlivé stavy vyšetření až po archivaci. Popisy k vyšetření jsou automaticky odesílány žadateli a uloženy v dokumentaci. Práce s archivem, archivace vyšetření i následné dohledání vyšetření je snadné a intuitivní. Samozřejmostí je vazba na obrazový archiv (PACS) – jak pro odeslání žádanky na přístroj, tak zobrazení obrazové přílohy k nálezu. Vykazování pro zdravotní pojišťovny je prováděno na pozadí a prakticky bez nutnosti manuální práce obsluhy. Obsahuje rozsáhlou statistickou nadstavbu a to i s možností speciální klasifikace jednotlivých vyšetření. Další vlastností je možnost vedení přístrojových statistik.

Nukleární medicína

Řešení pro pracoviště oddělení nukleární medicíny. Svou funkcionalitou vychází z RIS a je mu velmi blízké. Zásadní odlišností je možnost vykazování radiofarmak.

Patologie

Modul řeší část laboratorní, kde lze zpracovávat vzorky biopsií, cytologií a gynekologických cytologií.  Nabízí i část patologickou, která je určena k zpracování nekropsií. Spojuje a vzájemně doplňuje práci laboranta a lékaře. Zároveň jim dává možnost práce s daty konkrétního pacienta nezávisle na sobě.

3. VÝKAZNICTVÍ

Pojišťovna

Umožňuje sběr výkaznických dat, jejich zpracování včetně oprav a korekcí s následným vykazováním zdravotním pojišťovnám. Součásti modulu je i komerční péče (výkony mimo úhrady zdravotních pojišťoven, samoplátci). Odborníci na tuto problematiku ocení rozsáhlý aparát statistik pro efektivní řízení nemocnice.

NZIS, ÚZIS

IKIS® nabízí několik oblastí práce s vykazováním dat pro ÚZIS:

 • Sběr podkladů k ročním statistikám AMB provozů – formulář Dotazy nad výkazy pojišťovny pro statistické účely
 • Výkazy o lůžkovém fondu – obložnost na jednotlivých odděleních, tříděných podle NZIS kódů
 • Elektronické zasílání NZIS dávek na portál ÚZIS:
  • evidence hospitalizovaných
  • NRRZ (zpráva o rodičce, zpráva o novorozenci, hlášení vývojových vad, potraty)
  • list o prohlídce zemřelých

4. SPECIÁLNÍ FUNKCE

Elektronický recept

Používání eReceptu přináší výhody, které klasický recept nenabízí a přitom lékaři nemusí dělat žádné úkony navíc. Elektronický recept ohlídá, že je vše vyplněno správně, chrání zdraví pacienta tím, že nedojde k záměně léku špatným přečtením receptu v lékárně či brání padělání receptů.

Angiologie

Modul pro obor vnitřního lékařství je připraven k popisu speciálních zákroků do strukturovaných dokumentů v oblastech cévní chirurgie, angiografie či elektrofyziologie.

Nasbíraná data pak lze exportovat pro statistická vyhodnocení, která jsou využívána nejen pro účely oddělení či nemocnice, ale i pro vědeckou a publikační činnost.

Kardiologie

Specializovaná strukturovaná dokumentace připravená na míru tomuto důležitému lékařskému oboru umožňuje zápis léčebných, diagnostických a kontrolních postupů. Formuláře jsou koncipovány tak, aby nebyly opomenuty žádné požadované údaje.

Gastroenterologie

Speciální dokumenty připravené pro tento obor medicíny umožňují zápis diagnostických a léčebných výkonů ve strukturované formě. Lékař je strukturou dokumentu veden tak, aby jednoduše zapsal vše potřebné a důležité.

Nasbíraná data lze exportovat pro statistická vyhodnocení, která jsou využívána nejen pro účely oddělení či nemocnice, ale i pro vědeckou a publikační činnost.

Nežádoucí události

Speciální dokumenty připravené pro tento obor medicíny umožňují zápis diagnostických a léčebných výkonů ve strukturované formě. Lékař je strukturou dokumentu veden tak, aby jednoduše zapsal vše potřebné a důležité.

Nasbíraná data pak lze exportovat pro statistická vyhodnocení, ale i pro vědeckou a publikační činnost.

Nozokomiální nákazy

Nadstavbový nástroj pro zadávání NN klinikem, umožňuje zpětnou kontrolu nemocničním manažerem, který má možnost provádět revize rozhodnutí klinika.K dispozici je aparát statistik.

 • Sběr podkladů k ročním statistikám AMB provozů – formulář Dotazy nad výkazy pojišťovny pro statistické účely
 • Výkazy o lůžkovém fondu – obložnost na jednotlivých odděleních, tříděných podle NZIS kódů
 • Elektronické zasílání NZIS dávek na portál ÚZIS:
  • evidence hospitalizovaných
  • NRRZ (zpráva o rodičce, zpráva o novorozenci, hlášení vývojových vad, potraty)
  • list o prohlídce zemřelých